Asset Management Systeem

Asset Management neemt in de strategie en het beleid van Delfluent Services een belangrijke plaats in. Het is een essentieel onderdeel van de Publiek Private Samenwerking, en is specifiek opgenomen in het Operations & Maintenance contract.

AWZI Harnaschpolder - Effluentpomp

Asset management is vanuit de filosofie van duurzaamheid een uitgekiend continu-systeem voor beheer en onderhoud van bedrijfsmiddelen. In plaats van het ad hoc vervangen van kapotte of versleten onderdelen, controleren wij voortdurend de staat van onderhoud en de (rest)kwaliteit van de bedrijfsonderdelen. Hierdoor kunnen wij tijdig en goed onderbouwde beslissingen nemen in het kader van het onderhoud van alle bedrijfsmiddelen, waardoor we de risico’s voor gebouwen, installaties, hun omgeving en de mensen die er werken, wonen of verblijven, kunnen minimaliseren en beheersen. De installaties zullen daarmee tevens te allen tijde in een goede staat van onderhoud verkeren.

Aan het eind van de contractperiode, dienen de installaties te worden opgeleverd (handback) met de garantie dat de installaties nog minimaal vijf jaar met dezelfde prestaties kunnen functioneren, zonder dat grote vervangingsinvesteringen nodig zijn. Tien jaar voor de handback wordt een inschatting gemaakt van de mogelijke financiële inspanningen die nodig zijn om de systemen in de juiste handback-conditie te brengen. Dit moet resulteren in een finaal onderhoudsplan. Vanaf dat moment worden we ook jaarlijkse inspecties gehouden.

Jaarlijks wordt het Asset Management Plan geactualiseerd. Het Asset Management Plan bevat een:

  • strategisch deel met de strategische visies en doelen,
  • tactisch deel met de vertaling hiervan in concrete tactische doelstellingen en budgetten,
  • operationeel deel met de uitwerking in een jaarlijkse operationeel Inspectie & Onderhoudsplan