Milieu Management Systeem

In de missie is het milieu één van de met name genoemde klanten. De kernwaarden van DSBV richten zich o.a. op het continu verbeteren van producten en diensten voor onze klanten. Naleving hiervan is nagestreefd door een Milieu Management Systeem in het kwaliteitsmanagementsysteem van DSBV te integreren. Daarmee wordt ook invulling gegeven aan het in de Wvo-vergunningen van Harnaschpolder and Houtrust genoemde BIM (Bedrijfs Intern Milieuzorgsysteem).

Paardebloem

Onderdeel van het Milieu Management Systeem is een energiezorgsysteem. Dit energiezorgsysteem vloeit voort uit de MJA3 (meerjarenafspraak) die HHD in 2008 met de overheid is aangegaan. DSBV heeft aangegeven hierin te participeren, echter – gezien de nieuw- en ombouwwerkzaamheden – met de cijfers van 2008 in plaats van die van het nationaal toegepaste referentiejaar 2005.

DSBV heeft zichzelf hiermee tot en met 2020 een inspanningsverplichting opgelegd om een energiebesparing van 2 % per jaar ten opzichte van 2008 te bereiken. Kansen liggen bij de verbruikers (o.a. verbeteren proces en apparatuur) en bij de eigen energieproductie (o.a. optimaliseren van vergisting en gasgeneratoren).