Publiek Private Samenwerking

Harnaschpolder luchtfoto detail

Besluitvorming PPS vs conventionele aanbesteding

In de zoektocht naar hoe dit project goedkoper zou kunnen, komt HHDelfland in contact met het ministerie van Financiën en het Nederlands InvesteringsBureau (NIB). Het NIB komt met het idee voor een PPS-constructie, daarmee kan HHDelfland 150 miljoen gulden besparen. HHDelfland begint met het uitwerken van de constructie. Als onderdeel daarvan diende de Waterschapswet te worden aangepast, waardoor het mogelijk werd om de bedrijfsvoering en het onderhoud uit te besteden terwijl HHDelfland eindverantwoordelijk blijft.

Aanbesteding & Gunning

De keuze van de PPS-partner is middels een Europese aanbestedingsprocedure tot stand gekomen. In september 2002 is de Europese aanbesteding afgerond. Er zijn acht biedingen binnengekomen waarvan er drie als goed worden beoordeeld. Daaruit komt uiteindelijk Delfluent als “preferred tenderer” uit de bus met een besparing van 13,4%. Nadat diverse wijzigingen zijn doorgevoerd heeft Delfluent zijn “Best and Final Offer” ingediend, waarna de contractonderhandelingen konden plaatsvinden.

In december 2003 wordt het DBFO-contract (Design-Build-Finance-Operate) ondertekend. Hierbij is een kostenreductie van 17,2% gehaald, hoger dan de vereiste 10,5%. De bouw van de nieuwe AWZI Harnaschpolder start in januari 2004.

Vlaggen kantoor Harnaschpolder

Contract & back-to-back contracten

Aan de hand van de tijdens de aanbestedingsprocedure opgestelde risicomatrix is bepaald welke activiteiten onder het PPS-contract moesten worden opgenomen. Hierbij is het principe gehanteerd dat de risico’s worden gedragen door die partij die daar het beste op is ingericht en deze het beste kunnen beheersen.

Er is een DBFO-contract getekend tussen HHDelfland en Delfluent. Daarnaast heeft Delfluent de risico’s gerelateerd aan het ontwerp en de bouw verlegd naar BAHR middels het EPC-contract. Tevens heeft Delfluent de risico’s gerelateerd aan de exploitatie en onderhoud van de installaties en het transport systeem verlegd naar DSBV via het O&M-contract.

Naast deze contracten heeft Delfluent een Common Terms Agreement (CTA) en twee financieringscontracten (Commercial Facilities Agreement en EIB Finance Contract) afgesloten waarin de projectfinanciering is geregeld. Waarborgen aan de banken zijn contractueel geregeld door het ondertekenen van Direct Agreements tussen de banken, HHDelfland en Delfluent. Hiermee hebben de banken en HHDelfland het recht om in te stappen als er niet wordt voldaan door Delfluent aan haar verplichtingen.

Middels de herstructurering van de financiering – per 15 juni 2016 – zijn alle financieringscontracten beëindigd.

Te allen tijde blijft HHDelfland de rechtmatige eigenaar van de zuiveringen en het transportstelsel en heeft Delfluent gedurende de 30-jarige concessieperiode een gebruikersrecht (‘Right of Use’) gekregen. HHDelfland behoudt haar publieke verantwoordelijkheid aangaande het zuiveren van afvalwater.