Zwart Water systeem Rijswijk

Afvalwaterleidingen

Vanuit de intentie van het Hoogheemraadschap van Delfland en Delfluent Services BV om innovatietrajecten in te zetten voor het verduurzamen van de afvalwaterketen, is het initiatief genomen om te onderzoeken of zwart water, afkomstig van de nog te realiseren woonwijk “Sion”, direct naar de vergister van de AWZI Harnaschpolder kan worden gevoerd. De wijk Sion ligt nabij de AWZI. 
Het project beoogt middels een quick scan te onderzoeken of een zwart water systeem haalbaar is.

Zwartwater

Bij een zwart water systeem worden de woningen ingericht met vacuümtoiletten en wordt het zwarte water, dat dit oplevert, apart ingezameld en direct naar de vergister van de AWZI geleid. 
Het doel van de quick scan is om de betrokken partijen te informeren over de kenmerken van zwartwater in brede zin (samenstelling, productie, inzameling, transport, verwerking) en dient als houvast in de verdere discussie over uitgangspunten, kansen en belemmeringen voor een eventuele vervolgstap.